Ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries

27/07/2021

La concessió de l’ajut és per rigorós ordre de presentació, i fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria.

Aquests ajuts són compatibles amb la línia d’eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic del Contracte Global de Catalunya (CGE).

Objecte

Es desenvolupa un programa d’ajudes per a la realització d’actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries.

La finalitat és reduir el consum d’energia final en el sector agrícola per complir amb els objectius fixats per la Directiva 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012, mitjançant la realització d’actuacions d’estalvi i eficiència energètica i la utilització de les energies renovables.

Persones beneficiàries

 • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública titulars d’una explotació agropecuària.
 • Comunitats de regants i altres organitzacions la finalitat de les quals consisteixi en la gestió comuna d’aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d’altres combustibles i fonts d’energia amb finalitat agropecuària.
 • Titulars d’explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament de les quals calgui actualment el consum d’energia elèctrica.
 •  Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l’autoritat competent, sempre que les inversions es dirigeixin exclusivament a l’àmbit d’aquestes organitzacions o associacions de productors agrícoles.

Inversions subvencionables

Actuació 1: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu.

 • La substitució de grups de bombament per altres més eficients energèticament.
 • La implantació de variadors de freqüència i arrencadors estàtics o la substitució per equips més eficients energèticament en bombaments.
 • La implantació o modernització de sistemes de regulació, control i monitorització de la xarxa de reg que contribueixin de manera directa a l’estalvi d’energia.
 • La instal·lació o substitució de bateries de condensadors per millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques de les estacions de bombament.

Actuació 2: Millora de l’eficiència energètica i utilització d’energies renovables en explotacions agropecuàries.

 • Actuacions en l’embolcall tèrmic que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració dels edificis agropecuaris (façanes, cobertes, finestres,…) incloent solucions bioclimàtiques.
 • Actuacions en instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, com poden ser les destinades als processos de pasteurització i conservació de productes peribles, a la climatització de naus de bestiar o hivernacles, refrigeració en processos de transformació del vi, etc.
 • Millora de la eficiència energètica dels subsistemes de generació, distribució, regulació i control i elements terminals de les instal·lacions tèrmiques, incloent l’aprofitament de calors residuals y noves xarxes de calor.
 • Substitució d’energia convencional en instal·lacions tèrmiques per energies renovables tèrmiques (energia solar tèrmica, biomassa, energia geotèrmica, energia ambient (aerotèrmia o hidrotèrmia), bombes de calor o una combinació d’elles). No es considerarà elegible la substitució d’un generador tèrmic per un altre que utilitzi combustibles d’origen fòssil.
 • Reforma o substitució d’instal·lacions d’il·luminació interior i enllumenat exterior.
 • Reforma de motors per a accionaments mecànics i altres serveis propis d’aquestes activitats.

Inversions no subvencionables

No són subvencionables les instal·lacions en energia solar fotovoltaica.

Compatibilitat amb altres ajuts

En relació a la compatibilitat entre l’ajut estatal i l’ajut CGE, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic, cal tenir present que algunes actuacions són coincidents amb inversions sol·licitades CGE2021 o concedides CGE2020, i per tant, sempre que no s’hagin iniciat abans de la sol·licitud de l’altre ajut, podrien optar a compatibilitzar les dues subvencions. Per aquests casos de compatibilitat, s’han de tenir present els percentatges màxims de subvenció que es concedirien, i valorar les limitacions de la normativa d’ajuts FEADER.

Import de l’ajut

L’ajut és 30% de la inversió elegible del projecte amb un mínim de 3.000,00 €.

Aquests ajuts estaran sotmesos als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, i afecten la quantia de les ajudes per a cadascuna de les actuacions i tipus de destinatari últim i al caràcter incentivador de les ajudes que s’aplica a tots els destinataris últims de les ajudes.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des del 20 de juliol de 2021 de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2021, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics.

Més informació

Resolució ACC/2217/2021, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries.

Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas.