Nova convocatòria d’ajuts per a la utilització del most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos

27/07/2021

La substitució del sucre per most concentrat rectificat (MCR) procedent de zones geogràficament més properes al lloc d’elaboració del vi escumós de qualitat representaria una millora mediambiental molt important, en la línia del foment de la bioeconomia circular i d’una producció més sostenible i de reducció d’emissions de carboni.

La sol·licitud d’ajut per aquesta convocatòria es pot presentar fins el 28 d’agost de 2021

Objecte

Fomentar la sostenibilitat en l’activitat d’elaboració de vins escumosos de qualitat mitjançant l’ús de most concentrat rectificat (MCR) produït amb raïm apte per a l’elaboració de vins escumosos de qualitat d’una denominació d’origen protegida (DOP) per part dels elaboradors d’escumosos de qualitat que tinguin les seves instal·lacions a Catalunya.

Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut té caràcter de subvenció per a la compra de most concentrat rectificat (MCR) com a ingredient del tiratge i del licor d’expedició utilitzat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat.

L’import de l’ajut serà de com a màxim el 65% del cost de compra del MCR, amb una quantia màxima per persona beneficiària de 100.000 euros. Als efectes d’aplicació del percentatge de l’ajut, es tindrà en compte un preu màxim d’adquisició de MCR de 3 €/kg.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària

Ajuts de mínimis

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i per tant el total d’ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran únicament per mitjans telemàtics fins el dia 28 d’agost de 2021.

Criteris de prioritat i atribució

Les sol·licituds presentades de l’ajut seran valorades en relació amb el compliment dels criteris de prioritat i atribució en l’ordre següent:

PrioritatMCR ecològic de raïm amb DOPEscumós mateixa DOPDistància procés de producció most i MCR
ASiSi<200 km
BParcialmentSi<200 km
CSiNo<200 km
DParcialmentNo<200 km
ESi/ParcialmentSi/No>200 km

Justificació i documentació

Per a la justificació de l’ajut caldrà presentar el compte justificatiu que inclogui, entre altres documents, una memòria explicativa justificativa del compliment de la finalitat de l’acció, una memòria econòmica i una certificació acreditativa de les característiques del MCR.

Quan l’import de la despesa subvencionable superi 15.000 euros caldrà presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors de MCR, excepte en el cas que pugui acreditar que no existeixen alternatives al mercat per al subministrament.

 

Com tramitar l'ajut?

Us podeu posar en contacte amb LANDGEST enginyers per gestionar la vostra sol·licitud

Més informació

Ordre ARP/34/2021, de 5 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la utilització del most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat.

Resolució ACC/2352/2021, de 20 de juliol, per la qual s’obre convocatòria dels ajuts de minimis a la utilització de most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l’any 2022.