Ajuts destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles afectades pel míldiu

21/09/2020

Termini de presentació fins el 19 d’octubre de 2020

Objecte

Compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021, com a conseqüència de les condicions meteorològiques, que van causar una proliferació del míldiu de la vinya, causant greus perjudicis a les explotacions de Catalunya.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim d’ajuts de mínimis en el sector agrícola.

Beneficiaris

  • Joves agricultors, que compleixin la condició d’agricultors professionals o que siguin beneficiaris de  l’ajut de primera instal·lació a les convocatòries 2018, 2019 o que hagin presentat l’ajut per a la convocatòria del 2020.
  • Persones físiques que compleixin la condició d’agricultor professional.
  • Persones jurídiques  que compleixin la condició d’explotació agrària prioritària (EAP).

Imatge cedida per Albert ValldoseraImport de l’ajut

Per acollir-se a l’ajut, les explotacions vitícoles han de tenir un rendiment mitjà màxim del 65% respecte l’any passat (pèrdues mínimes del 35%).

L’import per a cada explotació es calcularà segons la següent fórmula:

Càlcul ajut = 2.190,64 euros  x % afectació x superfície de la persona lliuradora any 2020.

L’estimació de les pèrdues es farà a nivell d’explotació, no de parcel·la.

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, segons el qual el total d’ajuts de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir els 20.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s’incrementi el llindar establert per Estat membre

Prioritats

Explotacions vitícoles que hagin experimentat un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita respecte a la de la campanya 2019-2020, a conseqüència de l’afectació de la plaga del míldiu a les vinyes

  • igual o superior al 55%: 3 punts
  • igual o superior al 45% i inferior al 55%: 2 punts.
  • igual o superior al 35% i inferior al 45%: 1 punt.

Termini de presentació

La sol·licitud de l’ajut es presentarà telemàticament des del 26 de setembre fins el 19 d’octubre.

Més informació

Ordre ARP/154/2020, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l’afectació de la plaga de míldiu.