Apilaments temporals de fems

21/02/2020

Els apilaments  temporals de fems es permeten dins de l’explotació agrícola per fer el repartiment i aplicació posterior als recintes, i aquests han de complir les següents condicions:

  • Que el fem tingui almenys un 20% de matèria seca i una consistència que permeti fer amuntegaments que no deixin anar lixiviats i s’ubiquin en superfícies amb baix risc d’escolament i infiltració.
  • L’apilament no pot superar la quantitat aplicable a la campanya agrícola en curs i no pot ser superior a 200 tones. El temps màxim d’apilament temporal és de 3 mesos.  
  • En cas des situar-se a menys de 500 m de nuclis de població, habitatges aïllats, polígons industrials, centres de treball no agraris i àrees de lleure màxim 4 dies naturals (excepte alguns casos, fins a un màxim de 10 dies naturals).

Distàncies a respectar

  • A altres explotacions ramaderes:  de la mateixa espècie 300 metres, de diferent espècie, però una de les dues explotacions té aviram 300 metres, de diferent espècie, però cap és aviram 150 metres.
  • A punts de captació d’aigua per produir aigua de consum humà: si l’apilament és aigües avall 100 metres, si l’apilament és aigües amunt 300 metres, a rius, llacs i embassaments 100 metres i a altres cursos d’aigua no canalitzats i drenatges 50 metres.
  • Als nuclis de població, habitatges aïllats, polígons industrials, centres de treball no agraris i àrees de lleure  a 200 metres i a edificacions en sòl no urbanitzable, que no siguin habitatge,  50 metres.

 

Més informació

Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.