Assessorament en fertilització i tasques derivades del Decret 153/2019

23/09/2021

Assessorament en fertilització

Qui ha de disposar d’assessor en fertilització?
 • Les explotacions agrícoles amb una superfície de cultiu superior a 1 ha d’hivernacle, 3 ha aire lliure d’horta, flor o planta ornamental, 10 ha de regadiu, 20 ha de secà i/o equivalent.
 • Els centres de gestió de més de 50 ha al seu pla de gestió de dejeccions ramaderes.
 • En cas que s’hagi de gestionar la fertilització com a conseqüència d’una inspecció de l’administració on s’ha detectat una concentració de fòsfor al sòl superior a 80 mg P/kg.
 • Altres tasques que requereixen d’assessor, com aplicar dosis de N superior a les permeses o aplicació d’adobs en cultius llenyosos en època no permesa.
A partir deCal disposar d'assessor en fertilització
Gener 2020Més del 50% superfície agrícola en Zones Vulnerables A
Juliol 2021Més del 50% superfície agrícola en Zones Vulnerables B
Juliol 2022La resta de casos
Què ha de fer l’assessor?

Planificar la fertilització de l’explotació i elaborar el Pla Anual de Fertilització (PAF).

Justificar agronòmicament determinades pràctiques de fertilització, com aplicar fertilitzants nitrogenats fora de les èpoques permeses o dosis de N superiors a les permeses.

Contingut del Pla Anual de Fertilització (PAF)
 • Identificació d’Unitats homogènies de cultiu (UHC).
 • Tenir en compte els antecedents culturals i de fertilització.
 • Extraccions previstes de nitrogen, fòsfor i potassi, segons potencial productiu de la parcel·la.
 • Mètode de recomanació de la fertilització utilitzat per al nitrogen, el fòsfor i el potassi: balanç de nitrogen, anàlisis de sòls o altres.
 • Aspectes ambientals a tenir en compte en la fertilització.
 • Tipus de fertilitzant, quantitat i moment d’aplicació.

Llibre de gestió de fertilitzants

Les actuacions que es realitzen en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la resta de fertilitzants nitrogenats s’han d’anotar en un llibre de gestió de fertilitzants.

Qui ha de fer el llibre de gestió de fertilització i la DAN?

Titulars de les explotacions agrícoles que reuneixin les següents condicions:

 • 0,5 ha de cultius en hivernacle
 • 2 ha cultius aire lliure d’hortícoles, flors o planta ornamental
 • 3 ha cultius de regadiu
 • 4 ha de cultius de secà
 • L’equivalent a més de 4 ha de cultius de secà, en cas d’explotacions de combinació de diferents tipus de cultius.

Titulars d’explotacions ramaderes.

Contingut del llibre de gestió de fertilització
 • Dates d’aplicació
 • Relació de parcel·les
 • Tipus de producte, nom, composició, origen
 • Dosis i quantitat
 • Aplicador/transport
 • Dades relatives a la generació de dejeccions i dades de lliurament a tercers en cas de granja

Declaració Anual de Nitrogen (DAN)

La declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats (DAN) és una declaració relativa a l’origen i el destí de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats corresponents al període comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior i el 31 d’agost de l’any vigent.

Té com a finalitat garantir i comprovar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats.

Quan es presenta la DAN?

La DAN és un tràmit telemàtic que es presenta entre l’1 d’octubre fins el 20 de gener.

 

Més informació

Llista de municipis en zona vulnerable de nitrats