Autoritzacions de nova plantació de vinya

08/01/2021

El passat 28 de desembre es va publicar la Resolució de 16 de desembre de 2020 de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, per la que es fixa per l’any 2021, la superfície que es podrà concedir per autoritzacions de nova plantació a nivell nacional.

El Ministeri d’Agricultura és l’organisme responsable de la concessió de noves plantacions. Cada any fixarà la superfície que es podrà concedir, la qual haurà d’estar per sobre del 0% i com a màxim l’1% de la superficie estatal de vinya.

Per aquest 2021 aquesta superfície es fixa en 945 les hectàrees.

Cal tenir en compte que en el cas de la DO Cava encara són vigents la limitació d’autoritzacions de nova plantació i restriccions de replantació i de conversió de drets. També existeixen restriccions en altres denominacions, com la DOC Rioja i la DO Rueda, entre altres

Les sol·licituds de noves autoritzacions es presentaran anualment a la comunitat autònoma on radiqui l’explotació. Una vegada processades les sol·licituds i ordenades en funció dels criteris de prioritat, a cada sol·licitud amb major puntuació se li concedirà tota la superfície sol·licitada abans de passar a la següent sol·licitud, fins que s’esgoti la superfície disponible. A les sol·licituds amb una mateixa puntuació, per al conjunt no hagués suficient superfície disponible, se’ls repartirà la superfície disponible a prorrata.

Els sol·licitants als quals es concedeixi una autorització per menys del 50% de la superfície, poden desistir en la seva totalitat en el mes següent a la data de la notificació de la resolució.

Calendari 
Abans de l’1 de novembrePresentació de les recomanacions del sector per limitar la superfície de noves autoritzacions en una zona geogràfica determinada.
Abans del 15 de desembreEstabliment de la superfície màxima de noves autoritzacions.
Entre el 15 de gener i el darrer dia de febrerPresentació de sol·licituds de noves autoritzacions.
Abans de l’1 d’agostComunicació de la resolució de concessió.
Fins al mes següent de la resolucióPossibilitat de renúncia si la superfície concedida és inferior al 50% de la superfície sol·licitada.

Criteris d’admissibilitat

Els sol·licitants de noves autoritzacions hauran de complir els següents requisits:

Tenir disponibilitat de la superfície per efectuar la futura plantació de vinya, ja sigui en propietat, arrendament, parceria o altre forma establerta.

A més, caldrà que:

  • Ser el titular dels recintes on sol·licita la nova plantació de vinya  (ho ha d’acreditar bé perquè n’és el propietari, o bé perquè disposa del contracte d’arrendament o parceria liquidat d’impostos a 15 de gener).
  • L’ús SIGPAC del recinte haurà de compatible amb la plantació de vinya.
  • No es consideraran com admissibles les superfícies per a les que ja s’hagi concedit una autorització de nova plantació en convocatòries anteriors.

Tenir la capacitat i competència professionals adequades, que es considera complerta si el sol·licitant compleix  en data 15 de gener alguna de les següents condicions:

  • Tenir 5 anys en els últims 10 d’experiència professional acreditada, que es pot justificar mitjançant l’alta en el règim de la Seguretat Social de l’activitat agrària, o essent titular d’explotació en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA, les dades del qual provenen de les declaracions DUN presentades anualment), o essent titular d’alguna parcel·la de vinya al registre vitícola (a Catalunya, el RVC), o amb la comprovació que es tenen ingressos agraris declarats. En cas que no es pugui complir per als 5 anys, fins a un màxim de 3 anys es poden acreditar mitjançant la presentació d’un certificat d’assistència a cursos o seminaris de capacitació agrària amb una durada de 30 hores lectives per cada any no acreditat.
  • Haver superat les proves de capatàs agrícola o estar en possessió de títols acadèmics de la branca agrària, com a mínim del nivell de formació professional del sistema educatiu de tècnic en olis d’oliva i vi, tècnic superior en vitivinicultura, tècnic en producció agropequària, o tècnic superior en paisatgisme i medi rural.
  • Tenir un certificat d’assistència i aprofitament als cursos d’instal·lació a l’empresa agrària i altres cursos complementaris amb una durada mínima de 150 hores, reconeguts per qualsevol comunitat autònoma.
  • Sol·licitant al qual se li hagi concedit l’ajuda a creació d’empreses per a joves agricultors en virtut del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, mitjançant resolució favorable amb data anterior a l’obertura del termini de sol·licitud de noves plantacions (15 de gener).
  • Sol·licitant que tingui una explotació agrària prioritària (EAP), segons l’article 15 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, mitjançant certificació expedida per l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma respectiva, amb data anterior a la d’obertura del termini de sol·licitud de les noves plantacions (15 de gener)

En el cas de persones jurídiques (societats), hauran d’acreditar els apartats anteriors la persona o persones que exerceixen el control efectiu sobre aquesta, és a dir, que la seva participació en el capital social sigui més de la meitat del capital social total d’aquesta i que posseeixi més de la meitat dels drets de vot dins de la mateixa.

Criteris de prioritat

CriteriPunts
Que el sol·licitant “nou viticultor” (que planti per primera vegada) i sigui persona física que en l'any de la presentació de la sol·licitud no compleixi més de 40 anys.
En el cas de societats, cal que el “nou viticultor” exerceixi un control efectiu de la societat.
1
Jove viticultor amb bon comportament previ (no tenir plantacions no autoritzades, ni sense drets, ni abandonades durant 8 anys, ni haver incomplert compromisos adquirits)0.5
Viticultor amb petita/mitjana explotació (segons dades del REGEPA, tenint en compte la superfície útil agrària -SAU- del total de l'explotació declarada a l'última DUN):
Petita: ≥ 0,5 a ≤ 16,19 hectàrees3
Mitjana: > 16,19 a ≤ 50 hectàrees2

Condicionants i compromisos

Les autoritzacions per a noves plantacions tindran un període de validesa màxim de tres anys. Un cop executada la plantació de vinya, el sol·licitant haurà de comunicar la plantació sempre abans de la caducitat de l’autorització.

El beneficiaris no podran vendre ni arrendar la nova plantació a una altra persona física o jurídica durant un termini de 5 anys.

Canvis d’emplaçament de la plantació

Prèvia justificació, es podran realitzar modificacions de la localització de la superfície per la qual s’ha concedit una autorització, sempre que la nova superfície tingui la mateixa cabuda.

En qualsevol cas, la nova parcel·la haurà de figurar a la DUN del sol·licitant a la mateixa campanya de presentació de la sol·licitud de la nova autorització.

 

Més informació

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se aprueban en 2020 las limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación en las denominaciones de origen protegidas supraautonómicas para 2021, y se da publicidad a las decisiones adoptadas en 2020 por las comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de replantación y de conversión de derechos de plantación en el ámbito de las DOPS que se ubiquen en su territorio para 2021.