Canvis en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola

01/05/2020

El Ministeri d’Agricultura ha publicat un Reial decret pel qual s’estableix la normativa per caracteritzar la maquinària agrícola i per a regular les condicions bàsiques per a la inscripció d’aquesta maquinària en els registres oficials de maquinària agrícola (ROMA).

La nova normativa és d’aplicació a tots els tractors agrícoles i forestals, motocultors, camions agrícoles, maquinària agrícola automotriu, portadors, maquinària agrícola remolcada i remolcs agrícoles, així com a les màquines suspeses acoblables a vehicle tractor i carretons d’aplicació de productes fitosanitaris de més de 100 litres de capacitat. Tots ells han d’estar dedicats a l’activitat agrària o la prestació de serveis agraris.

Queden exclosa la maquinària per a obres i serveis, els equips utilitzats en la indústria agroalimentària, les màquines estacionàries i les màquines portàtils portades a mà.

Màquines d’inscripció obligatòria en el ROMA

a) Tractors agrícoles i forestals de qualsevol tipus i categoria.

b) Motocultors.

c) Camions agrícoles.

d) Màquines automotrius i portadors de qualsevol tipus, potència i pes.

e) Màquines remolcades.

f) Remolcs agrícoles.

g) Cisternes per al transport i distribució de líquids, indicant els tipus de sensors que incorporen.

h) Equips de tractaments fitosanitaris remolcats o suspesos, de qualsevol capacitat o pes, així com els polvoritzadors d’arrossegament manual (carretó) amb dipòsit de més de 100 litres.

i) Equips de distribució de fertilitzants remolcats o suspesos, de qualsevol capacitat o pes.

j) Escampadores de purins i accessoris de distribució localitzada de purins.

k) Les màquines no incloses en alguns dels apartats anteriors, per l’adquisició de la qual s’hagi concedit un crèdit o una subvenció oficial.

l) Aquelles màquines agrícoles no previstes anteriorment que determinin les CCAA.

Requisits dels titulars per inscriure una màquina al ROMA

Persones amb activitat agrària

Caldrà estar inscrit en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA), al Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) o en registres autonòmics. En el cas d’activitat forestal, es proporcionarà un document acreditatiu de la mateixa.

La inscripció al REGEPA es tramita a través de la Declaració Única Agrària (DUN), pel que totes les persones que hagin presentat una DUN ja consten inscrites. Podeu comprovar la vostra inscripció des d’aquest enllaç.

Persones que prestin serveis agraris

Caldrà que justifiquin aquesta activitat econòmica. En el cas de persones jurídiques a més ha de figurar en el seu objecte social.

Agrupacions agràries

Les cooperatives agràries, societats agràries de transformació (SAT), explotacions de titularitat compartida i altres agrupacions agràries caldrà que estiguin inscrites en els corresponents registres oficials.

Baixa d’ofici

Les CCAA podran donar de baixa d’ofici amb comunicació prèvia a l’interessat dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris que no hagin acreditat haver estat inspeccionats.

També podran dirigir-se als titulars de tractors de més de quaranta anys i màquines agrícoles automotrius de més de vint anys, comptats des de la data de primera inscripció en qualsevol dels ROMA, per comunicar l’inici del tràmit de baixa d’ofici. L’interessat podrà realitzar les al·legacions oportunes en el cas que el tractor o màquina agrícola automotriu continuï en ús.

Tractors de més de 40 anys

Els tractors d’antiguitat superior a 40 anys sense estructura homologada de protecció antibolcada es podran continuar utilitzant normalment pel seu titular actual, però no es podran canviar d’activitat ni de titular. Tampoc podran ser objecte de baixa temporal al ROMA.

Aquests tractors es podran donar de baixa per desballestament o enviar-los a un altre país de forma permanent. També es podran donar de baixa com a tractor de col·lecció sense matrícula i sense possibilitat de ser utilitzats en treballs productius i ni tornar a inscriure’s al ROMA.

Inscripció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris en ús.

Per a la inscripció en el ROMA dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris, no inscrits amb anterioritat, quan no es disposi del certificat de característiques, de la declaració de conformitat CE o de la factura de compra, fins al dia 31 de desembre de 2020 es poden substituir per una declaració responsable signada pel titular de la màquina en la qual es reflecteixin les dades identificatives de la mateixa, marca, model, número de bastidor, tipus de distribució del producte, les seves principals característiques tècniques i any d’adquisició de la màquina.

En cas de no disposar la màquina de número de bastidor, el ROMA els assignarà un número identificatiu als únics efectes del seu registre

Vehicles usats procedents d’altres estats membres o d’importació.

No es podran registrar els tractors usats procedents d’altres estats membres de la UE quan la data de posada en servei al país d’origen sigui anterior a el 30 de juny de 2001.

De la mateixa manera, no es podran registrar aquelles màquines automotrius usades procedents d’altres estats membres de la UE quan la data de posada en servei al país d’origen sigui anterior a 31 de desembre de 1998.

Si es tracta de tractors i màquines agrícoles automotrius usats procedents de tercers països, han de disposar de la prèvia homologació de tipus CE atorgada en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, o sol·licitar, en un altre cas, la corresponent homologació.

Més informació

Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.