Canvis en la gestió de les autoritzacions de plantació de vinya

31/03/2021

Autoritzacions de noves plantacions i replantacions que caduquen el 2020

En l’actual règim d’autoritzacions de plantació de vinya, les autoritzacions de plantació només són vàlides durant un període de tres anys a partir de la data en que van ser concedides.

Com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, a finals de 2020 la Comissió Europea va allargar d’ofici la validesa de les autoritzacions que caducaven el 2020, fins el 31 de desembre de 2021.

No obstant això, el DARP ha informat que aquelles persones que NO tinguin intenció d’efectuar la plantació podran comunicar-ho sense que se’ls apliqui cap sanció. El termini per efectuar aquestes comunicacions finalitzarà el 28 de febrer de 2021.

Conversió de drets de plantació en autoritzacions de plantació

S’entén per conversió de drets de plantació de vinya la “transformació” dels drets en cartera procedents d’arrencades anteriors al 31 de desembre de 2015, en autoritzacions de plantacions de vinya.

El termini màxim per efectuar aquesta conversió finalitzava el 31 de desembre de 2020. Amb els recents canvis introduïts, aquest termini s’allarga fins el 31 de desembre de 2022.

 

Més informació

Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

Reglament 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell del 23 de desembre de 2020 pel que estableix determinades disposicions transitòries per a l’ajuda del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) els anys 2021 i 2022, i pel que es modifiquen els Reglaments 1305/2013, 1306/2013 i 1307/2013 en el que respecta als seus recursos i a la seva aplicació els anys 2021 i 2022 i el Reglament 1308/2013 en el que respecta als recursos i la distribució de dita ajuda els anys 2021 i 2022.

Reglament 1308/2013, de 17 de desembre de 2013, pel que es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel que es deroguen els Reglaments 922/72, 234/79, 1037/2001 i 1234/2007.