Conversió de drets en autoritzacions de plantació de vinya

21/02/2020

Els drets de plantació concedits en virtut d’arrencades realitzades fins l’any 2015 s’han convertir en autoritzacions per a la plantació de vinya.

La conversió l’ha de sol·licitar el titular del dret -no és farà d’ofici- entre el 15 de setembre de 2015 i el 31 de desembre de 2020, tots dos inclusivament.  Si no es sol·licita la conversió, malgrat el dret pugui ser vigent, com a màxim, fins el 2023, no es podrà efectuar la replantació.

Les autoritzacions concedides per conversió de drets de plantació tenen el mateix període de validesa que el dret de plantació de procedència. En qualsevol cas, el període de vigència no pot superar el 31 de desembre de 2023.

El règim d’autoritzacions de plantacions de vinya

Des de l’1 de gener de 2016, i fins al 31 de desembre de 2030, les plantacions de vinya de raïm de vinificació es poden plantar o replantar únicament si es concedeix una autorització per part de l’administració competent.

Aquesta autorització podrà tenir els següents orígens:

1.       S’ha arrencat una vinya i es sol·licita una autorització de replantació.

2.       S’ha rebut autorització per a una nova plantació procedent de la quota anual nacional de fins a l’1 % (mecanisme de salvaguarda).

3.       S’ha convertit en autorització un dret de plantació que estava en vigor (només fins el 31 de desembre de 2020).

Queden exemptes d’aquesta obligació les superfícies de vinya destinades a finalitats experimentals o al cultiu de vinyes mares d’empelts. El raïm obtingut d’aquestes plantacions no es podrà comercialitzar durant els períodes en què tinguin lloc l’experiment o el període de producció de vinyes mares d’empelts.

Les autoritzacions de plantació tenen un període de validesa de tres anys.

Arrencades i replantacions

Arrencades

Per arrencar una vinya cal presentar un sol·licitud d’arrencada, acompanyada del consentiment del propietari de la terra. Un cop efectuada l’arrencada, s’ha de comunicar al Departament d’Agricultura, qui, després d’una comprovació prèvia en camp, ha d’emetre una resolució d’arrencada i comunicar-la a l’interessat, indicant la superfície arrencada en cultiu pur.

Tot aquest procés s’ha de realitzar durant una mateixa campanya.

Replantació

La sol·licitud de replantació s’ha de presentar abans del final de la segona campanya següent a la campanya en què s’hagi notificat la resolució d’arrencada.

A partir d’aquest moment, el Departament d’Agricultura podrà concedir l’autorització de replantació, què tindrà un període de validesa de tres anys. Un cop executada la plantació de vinya, el sol·licitant ha de comunicar-ho a l’autoritat competent.

L’autorització de replantació s’ha d’utilitzar a la mateixa explotació del titular de l’arrencada. Queden prohibits els canvis de titularitat de les autoritzacions de plantació de vinyes.

S’estableix la possibilitat d’efectuar replantacions anticipades, subjectes a la presentació d’una garantia, d’un import encara per determinar, en forma d’un aval d’entitat bancària, una assegurança de caució, un ingrés en efectiu o una altra garantia financera.

Transferència de drets de plantació

Els drets i les autoritzacions de plantació de vinya van deixar de ser transferibles a partir del 16 de novembre de 2015. Des d’aleshores, els drets i les autoritzacions en cartera només seran transferibles en els següents casos:

  • Herència per mortis causa o herència anticipada.
  • Fusions i escissions de persones jurídiques.

 

Més informació

Reial decret 1338/2018, de 29 d’octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.