Devolució parcial de l’impost sobre el gasoil

01/04/2021

A partir de l’1 d’abril ja es pot sol·licitar la devolució parcial de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs suportades per les compres de gasoil «B» o agrícola durant l’any 2020.

Beneficiaris

Els agricultors i ramaders que durant l’any precedent hagin utilitzat gasoil bonificat per a ús agrícola i que efectivament ha estat emprat com a carburant a l’agricultura, inclosa l’horticultura, la ramaderia i la silvicultura.

A més, caldrà estar inscrit al Cens de Empresaris, Professionals i Retenidors per a aquestes activitats.

Consums amb dret a devolució

Són els consums realitzats per:

  • Motors de tractors i maquinària agrícola autoritzats o no per circular per vies i terrenys públics, emprats en l’agricultura, inclosa l’horticultura, ramaderia i silvicultura.
  • Motors dels aparells i artefactes emprats en la mateixa destinació, com motobombes o grups electrògens.

Import de la devolució

L’import a retornar serà igual a el resultat d’aplicar el tipus de 63,71 euros per 1.000 litres de gasoil efectivament consumit.

Tramitació

La sol·licitud de devolució s’ha de realitzar telemàticament mitjançant certificat de signatura electrònica, o bé a d’una entitat col·laboradora, com és el cas de LANDGEST enginyers.

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de les factures de gasoil de les matrícules dels vehicles en què s’ha utilitzat el gasoil bonificat o, en el cas de maquinària o equips sense matrícula, el número de fabricació o xassís.

Termini

La sol·licitud de devolució es pot presentar a partir d’l’1 d’abril de l’any posterior a aquell en què es van realitzar les adquisicions de gasoil.

 

Més informació

ORDEN EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos.