Gestió Integrada de Plagues segons Real Decret 1311/2012 d’ús sostenible de productes fitosanitaris

01/10/2021

Assessorament en gestió integrada de plagues (GIP)

A partir de l’1 de gener de 2014 totes les explotacions han d’aplicar els principis de la Gestió Integrada de Plagues.

Explotacions que han de disposar d’assessorament en GIP  són:

Cultiu Tipus d’explotació
ArròsA partir de 2 ha en regadiu
Fruita dolçaA partir de 2 ha en regadiu (amb excepcions)
HortaA partir de 2 ha en regadiu (amb excepcions)
OliveresA partir de 5 ha
VinyaA partir de 5 ha

Excepcions:

 • Les explotacions que estan integrades en una agrupació de defensa vegetal (ADV) o les que fan producció integrada (i estan inscrites en el Consell Català de la Producció Integrada),
 • Les que fan producció ecològica (i estan inscrites en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) o les incloses en sistemes de producció certificades pel Comitè Fitosanitari Nacional es consideren que ja compleixen amb els principis de la gestió integrada de plagues.

L’assessorament quedarà justificat per:

 • Contracte d’assessorament
 • Memòria descriptiva de l’explotació
 • Recomanacions i seguiment dels tractaments fitosanitaris i dels registres en el quadern de camp

Quadern d’explotació

El quadern de camp ha de contenir un contingut mínim, en el que s’han d’anotar:

 • Dades de les parcel·les i dels tractament realitzats
 • Persones aplicadores
 • Maquinària utilitzada
 • Nom de l’assessor GIP

Es conservaran durant 3 anys els quaderns de camp acompanyats de la factures, i demés documents justificatius, assentaments i resultats d’anàlisis de residus.

Formació dels usuaris professionals i venedors

Des del 2015 els usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris han de disposar com a mínim el carnet de manipulador bàsic

 • Carnet d’aplicador bàsic:  Agricultors que realitzen els tractaments en la mateixa explotació i personal auxiliar i professionals comercials que manipulin els productes
 • Carnet d’aplicador qualificat:  Agricultors que realitzen tractament de la pròpia explotació amb personal auxiliar, professionals que intervingui en la venda directa de productes fitosanitaris, i aquells professionals responsables de tractaments terrestres, agraris i no agraris.

Equips de tractament fitosanitari

Segons Real Decret 1702/2011, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació dels productes fitosanitaris:

Els equips d’aplicació de més de 100 litres de cabuda s’han de registrar al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) i passar inspeccions a les ITEAF cada 5 anys.

Més informació

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.´

Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.