Millora de la fiscalitat dels joves agricultors

01/03/2020

El Reial Decret 5/2020, de mesures urgents en matèria d’agricultura i alimentació estableix altres modificacions legislatives d’interès.

Entre elles, una que afecta la fiscalitat dels ajuts destinats als joves agricultors.

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2020, s’introdueixen modificacions a la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per la qual es permet als joves que rebin ajuts per a la primera instal·lació imputar els imports rebuts en 4 anys (l’any en que s’obtenen les ajudes i els 3 anys següents). Fins ara aquests ajuts s’havien d’imputar obligatòriament l’any que s’havien rebut.

Una altre mesura adoptada consisteix en bonificacions per la conversió de contractes eventuals en contractes indefinits o contractes fixes-discontinus.

El mateix Reial Decret també fa referència a la reducció de 35 a 20 el nombre de «peonadas» necessàries per poder rebre el subsidi agrari a les CCAA d’Andalussia i Extremadura.