Modificació de les mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya

08/05/2020

Degut a l’experiència adquirida en aquests darrers anys en la prevenció i lluita contra aquesta plaga el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha ordenat una modificació de les mesures de lluita obligatòries i de les mesures fitosanitàries addicionals contra la flavescència daurada de la vinya.

Fins ara s’exigia la realització de tracaments contra el vector a les persones titulars de planters d’arreu de Catalunya. A partir d’aquesta modificació només quedaran obligats quan estiguin situats a les comarques on s’hagi constatat la presència de la flavescència daurada de la vinya.

Obligacions dels viticultors

Scaphoideus titanusA les comarques on s’hagi constatat la presència de la flavescència daurada de la vinya, serà obligatori que els viticultors facin els tractaments insecticides contra l’insecte vector Scaphoideus titanus a les parcel·les de vinya de les quals siguin titulars. Les estacions d’avisos fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal del departament competent en matèria d’agricultura i sanitat vegetal informaran a cada zona dels municipis on és obligatori tractar la vinya, dels moments oportuns dels tractaments i dels productes a utilitzar.

En els indrets i moments on pel risc de propagació de la plaga així es requereixi, la direcció general competent en matèria d’agricultura i sanitat vegetal podrà, amb caràcter excepcional, realitzar tractaments aeris contra l’insecte vectorScaphoideus titanus. La realització d’aquests tractaments no eximeix el titular de les explotacions afectades de realitzar els tractaments obligatoris establerts prèviament.

La realització d’aquest tractament aeri ha d’anar precedida de l’aprovació del corresponent pla d’aplicació per part de l’esmentada direcció general.

Obligacions dels planteraires

A les comarques on s’hagi constatat la presència de la flavescència daurada de la vinya, les persones titulars dels planters de vinya han d’aplicar els tractaments insecticides obligatoris contra l’insecte vector Scaphoideus titanus de la flavescència daurada a les seves parcel·les de producció.

Els moments i insecticides a utilitzar per fer els tractaments esmentats, els els comunicarà anualment el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les persones titulars deixaran constància escrita de l’aplicació d’aquests tractaments fitosanitaris i concretament de les dates d’execució, els productes i les dosis emprades.

 

Més informació

Ordre ARP/52/2020, de 5 de maig, per la qual es modifica l’Ordre AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s’adopten mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya

Ordre ARP/198/2015, de 25 de juny, per la qual es modifica l’Ordre AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s’adopten mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya.
Ordre AAR/18/2007, de 30 de gener, per la qual s’adopten mesures obligatòries contra la flavescència daurada de la vinya.