Nova disposició sobre productes fitosanitaris

10/05/2021

Publicat un nou Real Decret que regula les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris.

 

Les noves disposicions tenen efectes sobre es usos professionals y  les empreses de serveis.

Objecte i contingut

L’establiment de les condicions bàsiques en matèria de comercialització, importació, exportació, i ús, de productes fitosanitaris.

Amb aquesta finalitat es contemplen les següents mesures:

 • Creació d’un registre electrònic de transaccions i operacions amb productes fitosanitaris.
 • Elaboració d’un Programa de control oficial de la comercialització, importació o exportació, de productes fitosanitaris.
 • Establiment d’un Registre d’entitats que realitzin assajos amb productes fitosanitaris.

Condicions generals d’emmagatzematge de productes fitosanitaris d’ús professional

Queda prohibit emmagatzemar productes fitosanitaris en les següents condicions:

 • Amb fins d’assaig
 • Productes fitosanitaris caducats
 • Productes fitosanitaris que hagin estat retirats
 • Productes fitosanitaris la comercialització, importació o exportació no estigui autoritzat d’acord amb la normativa vigent.

Respecte els productes llur comercialització, importació, exportació o ús hagi deixat d’estar autoritzada no es podran emmagatzemar més enllà d’un any si es destinen a eliminació, i dos anys en el cas que es destinin a valorització.

Condicions dels locals d’emmagatzematge

Condicions generals
Explotacions agràries

Condicions generals

 • Estaran construïts amb materials no combustibles, i amb unes característiques constructives i d’orientació tals que el seu interior estigui protegit de temperatures exteriors extremes i de la humitat.
 • Han d’estar separats per paret d’obra, o similar, de qualsevol local habitat, així com estar dotats de ventilació, natural o forçada, amb sortida a l’exterior, i en cap cas a patis o galeries de servei interiors.
 • No estaran ubicats en llocs pròxims a masses d’aigua superficials o pous d’extracció d’aigua, ni en les zones en què es prevegi que puguin inundar-se en cas de crescudes.
 • Han de disposar de mitjans adequats per recollir vessaments accidentals. Aquests mitjans hauran de contenir productes específics que neutralitzin els possibles efectes adversos en funció de les característiques dels formulats emmagatzemats.
 • Disposaran de contenidors per emmagatzemar de manera separada els envasos danyats i els envasos buits; aquests contenidors seran diferents dels utilitzats per recollir les restes de productes o les restes de qualsevol abocament accidental que pogués ocórrer.
 • Han de disposar d’un sistema de contenció per a productes líquids que impedeixi la sortida dels mateixos a l’exterior.
 • Es tindran a la vista els consells de seguretat i procediments d’emergència, així com els telèfons d’emergència.

Explotacions agràries

 • Els productes es mantindran en els seus envasos d’origen, tancats, en posició vertical amb el tancament cap amunt, i l’etiqueta original íntegra i perfectament llegible. Un cop obert l’envàs, si no s’utilitza tot el seu contingut, la resta s’ha de mantenir en el mateix envàs, amb el tap tancat i mantenint l’etiqueta integra i llegible.
 • Els productes es guardaran en armaris, cambres o parts degudament identificades dels locals, ventilats i proveïts de pany, a fi de mantenir-los fora de l’abast de el personal aliè a l’explotació, en especial dels menors d’edat. La seva ubicació garantirà la separació dels productes fitosanitaris de la resta d’estris de l’magatzem, especialment de l’material vegetal i els productes de consum humà o animal.
 • Els envasos buits, un cop realitzat el triple esbandida, podran ser lliurats pels agricultors, i seran gestionats d’acord amb el que s’estableixi en la normativa sobre envasos i residus d’envasos.

Comercialització i control

Venda a distància de productes fitosanitaris

La venda a distància només es podrà realitzar per a productes d’ús no professional.

Registre electrònic de transaccions i operacions amb productes fitosanitaris (RETO)

S’estableix l’obligació dels operadors inscrits en els sectors subministrador i de tractaments fitosanitaris del ROPO a portar un registre electrònic actualitzat de totes les operacions de comercialització, importació o exportació, que realitzin.

 

Més informació

Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.