Pla RENOVE de maquinària agrícola 2020

13/06/2020

Fins al 15 de setembre de 2020 es podran presentar sol·licituds de les ajudes directes per a la compra de maquinària nova amb càrrec al Pla Renove 2020.

En aquesta convocatòria s’han diferenciat dues línies d’ajuts: una per a tractors, amb 5 milions d’euros, i una altra de 3 milions d’euros per a la resta de tipus subvencionables.

Objecte

Concessió de subvencions destinades a la renovació de determinada maquinària agrària.

Per acollir-se a l’ajut és imprescindible haver adquirit una nova maquinària que substitueixi a la maquinària anterior.

Beneficiaris

Les persones físiques o jurídiques, o les seves agrupacions, titulars d’una explotació agrícola o ramadera, les cooperatives, SAT o altres agrupacions agràries.

Les empreses que prestin serveis agromecànics.

També si poden acollir les agrupacions de tractaments integrats en agricultura i les agrupacions de defensa sanitària ramadera, només per adquirir maquinària que estigui contemplada en la seva activitat específica.

Màquines que es poden acollir al RENOVE

  • Tractors.
  • Màquines automotrius: de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, excloses cisternes de purí.
  • Màquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, adobadora, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purí amb sistemes de localització de producte en sòl (reixes i discos), tubs flexibles (mànegues) o rígids, així com sistemes de localització de purins a el sòl independentment de la cisterna.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de setembre de 2020.

Els ajuts es concediran per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds fins a l’esgotament dels fons disponibles.

Import dels ajuts

Tractors

Import bàsic: 95 euros per quilowatt (70,30 euros per cavall), de la potència d’inscripció del tractor a retirar.

Increments:

  • Segons la classificació energètica del nou tractor:
  • Alta d’eficiència energètica (A): 3.000 euros.
  • Segona categoria més alta (B): 2.000 euros.
  • Tercera categoria més alta (C): 1.000 euros.
  • Segons el nivell d’emissions del nou tractor: 1.000 euros.
  • Tractors matriculats abans de les dates d’exigibilitat de l’obligació de tenir estructures de protecció homologades: 1.000 euros.

En tot cas, la quantia base d’aquesta subvenció no sobrepassarà 7.000 euros i la quantia màxima no sobrepassarà 12.000 euros per beneficiari, ni el 30% del cost total d’adquisició sense IVA.

En cas de superar aquest límit la quantia de l’ajuda s’ajustarà al 30% del cost total sense sobrepassar la quantia màxima

Màquines automotrius agrícoles

Import bàsic: 95 euros per quilowatt (70,30 euros per cavall), de la potència d’inscripció del tractor a retirar.

Increments:

  • Segons el nivell d’emissions de la nova màquina automotriu: 1.000 euros.

La quantia base d’aquesta subvenció no sobrepassarà 24.000 euros i la quantia màxima no sobrepassarà 25.000 euros per beneficiari, ni el 30% del cost total d’adquisició sense IVA. En cas de superar aquest límit la quantia de l’ajuda s’ajustarà al 30% del cost total sense sobrepassar la quantia màxima.

Adobadores i equips d’aplicació de productes fitosanitaris

S’estableix un import màxim de la subvenció del 30% de la inversió realitzada per a la nova màquina.

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris no podran alienar la nova maquinària durant un període de cinc anys, des de la data d’inscripció en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).


Més informació

Extracto de la Orden, de 8 de junio, por la que se convocan las ayudascorrespondientes al Plan de renovación del Parque Nacional deMaquinaria Agraria (Plan Renove) para el ejercicio 2020.

Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria.