Ajut a la collita en verd a Catalunya

18/06/2020

La gestió del paquet de mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19, publicades el passat 10 de juny, correspon al Govern de l’Estat. Això inclou la resolució i la priorització de les sol·licituds a nivell de tot l’Estat.

No obstant, el DARP ha publicat una resolució per la qual s’ordena el procediment específic de sol·licitud i tramitació d’aquestes mesures en l’àmbit de Catalunya, en la què  s’estableixen les condicions de la convocatòria i els imports de l’ajut a la collita en verd per a l’any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 23 de juny de 2020

Beneficiaris

Es podran acollir a l’ajuda a la collita en verd els viticultors inscrits en alguna DOP, per a aquelles parcel·les de vinya registrades en aquesta DOP que es destinin a la producció de raïm per a vinificació.

No podran ser beneficiaris els que contravinguin la normativa vigent tant en matèria de plantacions de vinya per a qualsevol de les superfícies de vinya de la seva explotació, com en matèria de les declaracions obligatòries regulades en l’àmbit comunitari i nacional.

Requisits

S’entén per collita en verd la destrucció o eliminació total dels raïms de raïm quan encara estan immadurs, de manera que es redueixi a zero el rendiment de la parcel·la, sense que hi pugui haver raïm sense veremar en la parcel·la de vinya objecte de l’ajut .

 • Només podran es podran acollir a l’ajuda a la collita en verd les sol·licituds de parcel·les completes de vinya, que estiguin registrades en una DOP i que es destinin a la producció de raïm per a vinificació.
 • Les parcel·les que s’acullin a l’ajut hauran de tenir més de 3 anys d’edat.
 • Les sol·licituds es realitzaran per parcel·les la superfície mínima sigui igual o superior a 0,3 hectàrees.
 • A Catalunya, la collita en verd només es podrà realitzar-se de forma manual. S’exclouen els mitjans mecànics i químics.
Import de l’ajut

L’import de l’ajut a la collita en verd serà 2.474,40 euros/ha, què és el resultat de sumar els components següents:

 • La compensació pels costos directes de destrucció o eliminació dels gotims de raïm: 240 euros/hectàrea.
 • La compensació per la pèrdua d’ingressos: 2.234,40 euros/hectàrea.
Presentació de sol·licituds i resolució

La presentació de les sol·licituds haurà de ser per mitjans telemàtics, podent-se presentar a través d’una entitat col·laborada del DARP, com és el cas de LANDGEST enginyers.

Terminis:

 • Presentació de sol·lituds: 23 de juny de 2020, inclòs.
 • Resolució i notificació de sol·licituds: 24 de juliol de 2020.
 • Execució de la collita en verd: durant els 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució.
 • Realització dels controls sobre el terreny: abans del 31 d’agost de 2020.
Reducció de les ajudes

Les resolucions s’han de resoldre obligatòriament per parcel·les completes. En el cas calgui aplicar un coeficient reductor a la superfície sol·licitada s’aplicaran les següents prioritats, en aquest ordre:

 • Parcel·les de major superfície sobre les més petites.
 • Parcel·les que pertanyin a explotacions de titularitat compartida.
 • Sol·licituds que impliquin una major retirada potencial de vi.

Les reduccions s’aplicaran a la superfície sol·licitada (reducció de parcel·les), no a l’import unitari de l’ajut.

Condicions pel pagament

Les comunitats autònomes hauran de garantir que les superfícies considerades es mantinguin en bones condicions vegetatives, i que es compleixin les disposicions mediambientals i les fitosanitàries.

L’ajuda a la collita en verd es pagarà una vegada que s’hagi comprovat sobre el terreny que s’ha executat correctament l’operació. En cap cas s’entendrà executada la collita en verd a la superfície de les parcel·les en què aquesta no ha estat efectuada en la parcel·la completa havent-se eliminat tots els raïms d’aquesta parcel·la.

Reduccions

Si existeix diferència entre la superfície aprovada i la superfície realment executada determinada pels controls sobre el terreny, s’establiran les següents reduccions:

 • No supera el 20%, es calcularà sobre la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny.
 • Superior a l’20%, però igual o inferior a l’50%, es calcularà sobre la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny i reduïda en el doble del percentatge de la diferència comprovada.
 • Superior al 50%, no tindrà dret a l’ajuda.
Desastre natural

No es pagarà l’ajut en cas de pèrdua total o parcial de la producció abans de la data de collita en verd com a conseqüència d’un desastre natural.

Es considera que ha existit un desastre natural quan per condicions meteorològiques com les gelades, la calamarsa, les pluges o la sequera, es destrueixi més de l’30% de la producció, calculada com la mitjana anual d’un agricultor determinat durant el trienni precedent o d’una mitjana triennal basada en els cinc anys anteriors que exclogui la xifra més elevada i la xifra més baixa.

Sancions

En el cas que un viticultor no executi la collita en verd a les parcel·les aprovades serà considerat infracció lleu.

Les infraccions lleus seran sancionades amb advertència o multa de fins a 2.000 euros, podent-se ultrapassar aquest import fins a assolir el valor dels productes o superfícies objecte de la infracció.